ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

Sl.No Name Address Pincode Phone No.
1.  Wenlock District Hospital  Hampankatta, Mangaluru, Karnataka 575001  
2. Government Lady Goschen Hospital Maidan Road ,Hampankatta, Mangaluru, Karnataka 575001 0824 244 5611
3.  E.S.I.C KADRI BO 3rd Cross Rd, Shivabagh, Kadri, Mangaluru, Karnataka 575002 0824 221 8630